NGÕ HP

 

Thân lạy Mẹ, kính xin luôn gìn giữ

Hàng linh mục yêu quý của Chúa Cha

Ngài đã chọn để rao truyền Thánh Ngữ

Cho chúng con kẻ lưu lạc sa đà

 

Kính lạy Mẹ, con ghi lòng tạc dạ

Muôn hồng ân Thiên Chúa đã trao ban

Đấng cứu thế, cung lòng Mẹ cao cả

Cứu chuộc người tội lỗi chốn dương gian

 

Trên thập tự máu nước Ngài khô cạn

Mẹ ngước nhìn cảnh hấp hối con yêu

Như mộc dược, tan tơi tả trăm chiều

Vì nhân loại đang trầm luân vô hạn

                                                                                    

Kính lạy Mẹ, con nguyện lòng khẩn khoản

Sẽ chuyên cần lần chuỗi hạt mân côi

Xin tha thiết, Mẹ lượng tâm thứ lỗi

Khai trí con biết nhận thức kịp thời

 

Thân lạy Mẹ, xin soi đường chỉ lối

Dìu dắt con theo tâm hướng của Ngài

Đường rộng mở, cho con suy nghĩ lại

Can đảm đi trên ngõ hẹp chông gai

 

Con xác tín Chúa Trời, không nghi ngại

Ngài dõi theo từng bước lỡ, nguy cơ

Con khốn đốn, Ngài dang tay hỗ trợ

Ôm vào lòng như một đứa trẻ thơ

                                                    1989