LI CM T

 

Lòng tín thác luôn cậy trông vào Chúa

Hướng dẫn con đi trọn kiếp con người

Nơi thế tục trần gian cay nghiệt quá

Xin giúp con qua khổ ải đường đời

 

Mong ngày đó, Mẹ dang tay vẫy gọi

Với nụ cười từ ái đón con về

Được lo toan từ lòng Mẹ mọi bề

Mẹ hiền dịu dìu con ban ân thưởng

 

Cảm tạ Chúa, hồng ân Ngài chuyển hướng

Cho tấm thân gian truân sớm thảnh thơi

Tâm thanh tịnh, vô ưu con an hưởng

Cất bỏ sau lưng nghiệt ngã sự đời

                                                     1978