THAY LỜI TỰA

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         NAM tử, tự tính khoan HÒA

                                                                                                                                  PHONG hoa cốt cách, NHàhà lượng tâm

                                  

   

 

 

 Nam Phong

 

 

  

      Nam Việt nhân, lưu bút cuộc đời

      Phong nguyệt vần thơ, tự tình tôi

      Thi văn, xướng họa thời trai trẻ

      Tập chú đời người, áng mây trôi.

                                                       1969