THAY LỜI TỰA

                                                                                                                                                                            NAM tử, tự tính khoan HÒA

PHONG hoa cốt cách, NHÃ hà lượng tâm

 

 

 Nam Phong

 

  

      Nam Việt nhân, lưu bút cuộc đời

      Phong nguyệt vần thơ, tự tình tôi

      Thi văn, xướng họa thời trai trẻ

      Tập chú đời người, áng mây trôi.

                                                       1969