Lễ Đức Mẹ Lên Trời
15/08  Đức Maria được mời gọi lên trời 
Nhập Lễ Mẹ Về Trời
  Hát Khen Mẹ Về Trời
  Đức Mẹ Lên Trời
  Mừng Mẹ Lên Trời
  Mẹ Về Thiên Cung
  Mẹ Về Thiên Cung
  Mẹ Về Thiên Cung 1
  Mẹ Về Thiên Cung 2
  Mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  Mừng Mẹ Lên Trời
Đáp Ca

Tv. 44: 10bc, 11, 12ab, 16

Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng.

  Đức Mẹ Lên Trời
  Lễ Đức Mẹ Lên Trời
  Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua
  Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua
  Mẹ Lên Trời A+B+C
  Bên Hữu Đức Vua
Alleluia Đức Maria được mời gọi lên trời, đạo binh các Thiên Thần mừng rỡ hân hoan.
Dâng Lễ Đôi Tay Này
  Rượu Bánh Thơm Nồng
  Dâng Lên
Hiệp Lễ Lc. 1: 39-56
  Mẹ Lên Trời
  Mẹ Lên Trời
  Mẹ Lên Trời
  Magnificat
  Linh Hồn Tôi 2
  Đáp Tiếng Xin Vâng
  Maria Mẹ Lên Trời
Kết Lễ  Kìa Bà Nào
  Xin Vâng
  Mẹ Maria
  Lạy Mẹ Maria
  Như Lời Xin Vâng