Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Ta là của ăn hằng sống
Nhập Lễ Con Bước Lên Bàn Thờ
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu
  Người Ơi Mau Tới
  Hãy Đến Với Ta
  Thánh Lễ Misa
  Tiệc Thánh Chúa Mời
Đáp Ca (Năm A)

Tv. 147: 12-13, 14-15, 19-20

Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa

  Giêrusalem! Hãy Ngợi Khen
  Ôi Giêrusalem
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Alleluia (Năm A)

Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời."

Đáp Ca (Năm B)

Tv. 115: 12-13, 15-16bc, 17-18

Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa

  Kêu Cầu Danh Ngài
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa B
  Chén Cứu Độ
  Lãnh Chén Cứu Độ
  Tôi Sẽ Lãnh Chén Cứu Độ
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa B
Alleluia (Năm B)

Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời."

Đáp Ca (Năm C)

Tv. 109: 1, 2, 3, 4

Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê

  Thượng Tế Muôn Đời
  Con Là Thượng Tế Muôn Đời
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Thượng Tế Muôn Đời
  Thượng Tế Men-ki-xê-đê
  Con Là Thượng Tế 3
  Con Là Thượng Tế
  Con Là Thượng Tế
  Con Là Thượng Tế
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Ca Tiếp Liên  
Alleluia (Năm C)

Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời."

Dâng Lễ Biết Bao Là Hạt Lúa
  Thành Tâm Kính Tiến
  Mình Máu Chúa
  Mình Máu Chúa
  Dâng Hồn Xác
  Kinh Dâng Lễ
  Thành Tâm Kính Tiến
Hiệp Lễ Ga. 6: 51-59 (Năm A)
  Chính Mình Máu Chúa
  Chúa Trong Lòng Con
  Mình Máu Thánh
  Đây Thịt Máu Ta
  Ta Là Bánh Hằng Sống
  Mình Máu Chúa Ban
  Thần Lương Cứu Độ
  Bánh Hằng Sống
  Mình Máu Châu Báu
  Bánh Trường Sinh
  Bánh Ban Sự Sống
Hiệp Lễ Mc. 14: 12-16, 22-26 (Năm B)
  Chính Mình Máu Chúa
  Chúa Trong Lòng Con
  Mình Máu Thánh
  Đây Thịt Máu Ta
  Ta Là Bánh Hằng Sống
  Bí Tích Tình Yêu
  Này Là Mình Máu Ta Ban
  Mình Máu Thánh Chúa
  Mình Và Máu Thánh
  Này Là Mình Ta Này Là Máu Ta
Hiệp Lễ Lc. 9: 11b-17 (Năm C)
  Hãy Cho Họ Ăn
  Bánh Hóa Nhiều
  Anh Em Hãy Cho Họ Ăn
  Dự Tiệc Thánh
  Bánh Bởi Trời
  Hãy Đến Mà Ăn
  Phép Lạ Bánh Và Cá
  Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá
  Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá
  Năm Chiếc Bánh Hai Con Cá
  Chúa Thương Con Người
  Chạnh Lòng Thương Xót
Kết Lễ Mình Máu Chúa
  Tôn Sùng Thánh Tâm
  Thánh Tâm Chúa Giêsu
  Tôn Vinh Thánh Tâm
  Thánh Tâm Giêsu Vua