Thánh Ca Hàng Tuần (Năm A)

Filters
List of articles in category Thánh Ca Hàng Tuần (Năm A)
Title
1. Mùa Vọng - Giáng Sinh
1.1 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A
1.2 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A
1.3. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A
1.4 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A
1.5 Lễ Đêm Giáng Sinh
1.6 Lễ Rạng Đông
1.7 Lễ Ban Ngày
2. Mùa Chay - Phục Sinh
2.01 Thứ Tư Lễ Tro
2.02 Chúa Nhật 1 Mùa Chay A
2.03 Chúa Nhật 2 Mùa Chay A
2.04 Chúa Nhật 3 Mùa Chay A
2.05 Chúa Nhật 4 Mùa Chay A
2.06 Chúa Nhật 5 Mùa Chay A
2.07 Chúa Nhật Lễ Lá
2.08 Thứ Năm Tuần Thánh
2.09 Thứ Sáu Tuần Thánh
2.10 Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
2.11 Chúa Nhật Phục Sinh A
2.12 Chúa Nhật 2 Phục Sinh A
2.13 Chúa Nhật 3 Phục Sinh A
2.14 Chúa Nhật 4 Phục Sinh A
2.15 Chúa Nhật 5 Phục Sinh A
2.16 Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
2.17 Chúa Nhật 7 Phục Sinh A
3. Thường Niên
3.01 Chúa Nhật 1 Thường Niên A (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
3.02 Chúa Nhật 2 Thường Niên A
3.03 Chúa Nhật 3 Thường Niên A
3.04 Chúa Nhật 4 Thường Niên A
3.05 Chúa Nhật 5 Thường Niên A
3.06 Chúa Nhật 6 Thường Niên A
3.07 Chúa Nhật 7 Thường Niên A
3.08 Chúa Nhật 8 Thường Niên A
3.09 Chúa Nhật 9 Thường Niên A
3.10 Chúa Nhật 10 Thường Niên A
3.11 Chúa Nhật 11 Thường Niên A
3.12 Chúa Nhật 12 Thường Niên A
3.13 Chúa Nhật 13 Thường Niên A
3.14 Chúa Nhật 14 Thường Niên A
3.15 Chúa Nhật 15 Thường Niên A
3.16 Chúa Nhật 16 Thường Niên A
3.17 Chúa Nhật 17 Thường Niên A
3.18 Chúa Nhật 18 Thường Niên A
3.19 Chúa Nhật 19 Thường Niên A
3.20 Chúa Nhật 20 Thường Niên A
3.21 Chúa Nhật 21 Thường Niên A
3.22 Chúa Nhật 22 Thường Niên A
3.23 Chúa Nhật 23 Thường Niên A
3.24 Chúa Nhật 24 Thường Niên A
3.25 Chúa Nhật 25 Thường Niên A
3.26 Chúa Nhật 26 Thường Niên A
3.27 Chúa Nhật 27 Thường Niên A
3.28 Chúa Nhật 28 Thường Niên A
3.29 Chúa Nhật 29 Thường Niên A
3.30 Chúa Nhật 30 Thường Niên A
3.31 Chúa Nhật 31 Thường Niên A
3.32 Chúa Nhật 32 Thường Niên A
3.33 Chúa Nhật 33 Thường Niên A
3.34 Chúa Nhật 34 Thường Niên A (Lễ Chúa Kitô Vua)