Chúa Nhật XII Thường Niên
  Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác
   
Nhập Lễ NA
  NA
  NA
  NA
Đáp Ca

Tv. 68: 8-10, 14, 17, 33-35

Lạy Chúa, xin nhậm lời tôi theo lượng cả đức từ bi.

  Chúa Nhật 12 Thường Niên A
  Đức Từ Bi Chúa
  Lượng Cả Đức Từ Bi
  Lạy Chúa! Xin Nhậm Lời Con
Dâng Lễ NA
  NA
  NA
  NA
  NA
Hiệp Lễ Mt. 10: 26-33
  Đừng Sợ! 
  Các Con Đừng Sợ
  NA
  NA
  NA
  NA
  NA
 Kết Lễ NA
  NA
  NA