Chúa Nhật I Mùa Vọng
  Hãy tỉnh thức
   
Nhập Lễ Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng
  Nâng Hồn Lên Chúa
  Lời Vọng

Đáp Ca

Tv. 79: 2ac và 3b, 15-16, 18-19

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

  Xin Tỏ Thiên Nhan Chúa
  Xin Ngài Phục Hồi
  Xin Ngài Phục Hồi

Alleluia

Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Dâng Lễ Con Muốn Dâng
  Dâng Cha 1
  Dâng Niềm Đợi Mong
  Dâng Chúa Tâm Hồn Đợi Trông
  Lễ Vật Mùa Vọng
  Lễ Dâng Mùa Vọng
  Lễ Dâng Trông Đợi
  Dâng Nỗi Chờ Mong
Hiệp Lễ Mc. 13: 33-37
  Hãy Tỉnh Thức
  Sống Tỉnh Thức
  Con Mong Chúa
  Hãy Tỉnh Thức
  Hãy Tỉnh Thức Luôn
  Tỉnh Thức Nguyện Cầu
  Tỉnh Thức Đợi Chờ
  Tỉnh Thức Sẵn Sàng
  Hãy Sẵn Sàng
  Tinh Thần Canh Thức
Kết Lễ Hãy Tỉnh Thức
  Xin Giữ Tỉnh Thức