Chúa Nhật II Mùa Vọng
  Hãy dọn đường Chúa cho ngay
   
Nhập Lễ Chúa Sẽ Đến Cứu Độ
  Này Chúa Sẽ Đến
  Hãy Mau Dọn Đường
Đáp Ca

Tv. 84: 9ab-10, 11-12, 13-14

Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

  Lạy Chúa Xin Tỏ Lòng Từ Bi
  Xin Tỏ Lòng Từ Bi 1
  Xin Tỏ Lòng Từ Bi 2
  Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng
Alleluia

Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Dâng Lễ Tiến Dâng Lên
  Xin Dâng Cha 1
  Dâng Niềm Mong Đợi
  Lễ Dâng Chân Thành
  Lễ Vật Mùa Vọng
  Lễ Dâng Trông Đợi
Hiệp Lễ Mc. 1: 1-8
  Chân Thành Sám Hối
  Dọn Đường Cho Chúa
  Chúa Sẽ Đến
  Con Đợi Mong Chúa
  Dọn Đường Cho Chúa
  Hãy Dọn Đường Chúa
  Mau Dọn Đường Chúa 2
  Mau Mau Dọn Đường
  Trong Sông Giođan
  Hãy Dọn Đường
  Hãy Dọn Đường Chúa
  Hãy Dọn Đường Chúa
  Hãy Dọn Đường Chúa
  Dọn Lòng Đón Chúa
  Có Tiếng Kêu Trong Hoang Địa
Kết Lễ Mau Dọn Đường Chúa 1
  Hãy Dọn Đường Chúa