Lễ Ban Ngày
25/12 Dòng dõi Chúa Giêsu Kitô
   
Nhập Lễ Cao Cung Lên (2 bè)
Đáp Ca

Tv. 97: 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

  Ơn Cứu Độ Của Thiên Chúa
  Xem Thấy Ơn Cứu Độ
  Khắp Bờ Cõi Điạ Cầu
Alleluia Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu.
Dâng Lễ Dâng Chúa Hài Đồng
  Bên Hang Đá Con Dâng
  Trong Hang Đá Nhỏ
  Lễ Dâng Giáng Sinh
Hiệp Lễ Ga. 1: 1-18 {hoặc 1-5. 9-14}
  Tình Yêu Chúa Đã Đến
  Chúa Đã Làm Người
  Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa Đến!
  Nơi Hang Đá Nhỏ
  Ngôi Lời Đã Đến
  Ngôi Lời Hóa Thành Nhục Thể
  Vinh Danh Thiên Chúa Ngôi Hai
Kết Lễ Chúa Đã Sinh Ra
  Chúa Đã Đi Vào Trần Gian