Thứ Sáu Tuần Thánh (Ăn Chay Kiêng Thịt)
  Thập giá và tình yêu
   
Nhập Lễ

Cộng đoàn giữ thinh lặng

LM tiến lên và nằm phủ phục dưới cung thánh

Đáp Ca Tv. 30: 2 & 6, 12-13, 15-16, 17 & 25
  Con Phó Linh Hồn
  Con Xin Phó Thác
  Con Phó Linh Hồn
  Con Phó Linh Hồn
  Con Phó Linh Hồn
  Thứ Sáu Tuần Thánh
  Thứ Sáu Tuần Thánh ABC
Lưu ý: Bài Thương Khó Theo Thánh Gioan
  Bài Thương Khó Theo Thánh Gioan
Lưu ý: Không có phần Dâng Lễ
Hiệp Lễ Ga. 18: 1-19, 42
  Giêsu, Giêsu
  Đường Tình Thập Giá
  Vì Yêu Thương
  Trên Đỉnh Đồi Xa
  Tình Yêu Giêsu
  Tình Yêu Và Thập Giá
  Canvê Chiều Buồn
  Chúa Đã Thương Ta
  Trên Đỉnh Canvê
  Tình Yêu Thánh Giá
  Tình Yêu Thập Giá
  Lòng Con Thống Hối
  Trên Cây Thập Giá
  Yêu Như Chúa Yêu
  Thập Tự Canvê
  Tình Ngài Thập Giá
  Trối Trăng
Kết Lễ Lưu ý: Thinh lặng ra về