Chúa Nhật Phục Sinh
  Hãy vui mừng Chúa đã Phục Sinh
   
Nhập Lễ Hoan Ca Phục Sinh
Đáp Ca Tv. 117: 1-2, 16ab-17, 22-23
  Chúa Đã Lập Ra
  Đây Là Ngày
  Đây Ngày Chúa Lập
  Ngày Chúa Lập Ra
Ca Tiếp Liên Đọc sau Alleluia
Dâng Lễ Lễ Dâng Phục Sinh
  Lễ Dâng Tình Yêu
  Hiến Lễ Phục Sinh
  Ngọn Nến Phục Sinh
Hiệp Lễ Ga. 20: 1-9
  Chúa Sống Lại Rồi
  Chúa Sống Lại
  Chúa Khải Hoàn
  Vì Chúa Đã Phục Sinh
  Chúa Là Đấng Phục Sinh
  Người Phải Sống Lại
  Chúa Đã Sống Lại
Kết Lễ Hoan Ca Phục Sinh
  Loan Tin Chúa Phục Sinh