Chúa Nhật X Thường Niên 
  Satan phải diệt vong
Nhập Lễ Ai Cho Con
  Bước Vào Nhà Chúa
  Bước Vào
  Con Hân Hoan
Đáp Ca

Tv. 129: 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8

Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

  Chúa Nhật 10 Thường Niên B
  Chúa Rộng Lượng Từ Bi
  Bởi Chúa Rộng Lượng Từ Bi
  Bởi Vì Chúa Xót Thương
  Chúa Rộng Lượng Từ Bi
 Alleluia Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
 Dâng Lễ Bài Ca Dâng Lễ
  Bánh Miến Tinh Tuyền
  Bánh Thơm
  Dâng Lên Chúa Bánh Thơm
  Bánh Trắng
  Có Gì Để Dâng
Hiệp Lễ Mc. 3: 20-35
  Thánh Ý Chúa
  Con Vẫn Trông Cậy Chúa
  Chúa luôn Còn Mãi
  Trông Cậy Chúa
  Chúa Là Nguồn Cậy Trông
  Luôn Cậy Trông Ngài
  Phó Thác Cậy Trông
  Ai Là Mẹ Và Anh Em Ta?
  Nghe Lời Chúa Dạy
  Mẹ Ta Và Anh Em Ta
Kết Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  Về Bên Thánh Tâm