Thánh Ca Hàng Tuần (Năm C)

Filters
List of articles in category Thánh Ca Hàng Tuần (Năm C)
Title
1. Mùa Vọng - Giáng Sinh
1.1 Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C
1.2 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C
1.3 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C
1.4 Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C
1.5 Lễ Đêm Giáng Sinh
1.6 Lễ Rạng Đông
1.7 Lễ Ban Ngày
2. Mùa Chay - Phục Sinh
2.01 Thứ Tư Lễ Tro
2.02 Chúa Nhật 1 Mùa Chay C
2.03 Chúa Nhật 2 Mùa Chay C
2.04 Chúa Nhật 3 Mùa Chay C
2.05 Chúa Nhật 4 Mùa Chay C
2.06 Chúa Nhật 5 Mùa Chay C
2.07 Chúa Nhật Lễ Lá
2.08 Thứ Năm Tuần Thánh
2.09 Thứ Sáu Tuần Thánh
2.10 Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
2.11 Chúa Nhật Phục Sinh C
2.12 Chúa Nhật 2 Phục Sinh C
2.13 Chúa Nhật 3 Phục Sinh C
2.14 Chúa Nhật 4 Phục Sinh C
2.15 Chúa Nhật 5 Phục Sinh C
2.16 Chúa Nhật 6 Phục Sinh C
2.17 Chúa Nhật 7 Phục Sinh C
3. Thường Niên
3.01 Chúa Nhật 1 Thường Niên (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
3.02 Chúa Nhật 2 Thường Niên C
3.03 Chúa Nhật 3 Thường Niên C
3.04 Chúa Nhật 4 Thường Niên C
3.05 Chúa Nhật 5 Thường Niên C
3.06 Chúa Nhật 6 Thường Niên C
3.07 Chúa Nhật 7 Thường Niên C
3.08 Chúa Nhật 8 Thường Niên C
3.09 Chúa Nhật 9 Thường Niên C
3.10 Chúa Nhật 10 Thường Niên C
3.11 Chúa Nhật 11 Thường Niên C
3.12 Chúa Nhật 12 Thường Niên C
3.13 Chúa Nhật 13 Thường Niên C
3.14 Chúa Nhật 14 Thường Niên C
3.15 Chúa Nhật 15 Thường Niên C
3.16 Chúa Nhật 16 Thường Niên C
3.17 Chúa Nhật 17 Thường Niên C
3.18 Chúa Nhật 18 Thường Niên C
3.19 Chúa Nhật 19 Thường Niên C
3.20 Chúa Nhật 20 Thường Niên C
3.21 Chúa Nhật 21 Thường Niên C
3.22 Chúa Nhật 22 Thường Niên C
3.23 Chúa Nhật 23 Thường Niên C
3.24 Chúa Nhật 24 Thường Niên C
3.25 Chúa Nhật 25 Thường Niên C
3.26 Chúa Nhật 26 Thường Niên C
3.27 Chúa Nhật 27 Thường Niên C
3.28 Chúa Nhật 28 Thường Niên C
3.29 Chúa Nhật 29 Thường Niên C
3.30 Chúa Nhật 30 Thường Niên C
3.31 Chúa Nhật 31 Thường Niên C
3.32 Chúa Nhật 32 Thường Niên C
3.33 Chúa Nhật 33 Thường Niên C
3.34 Chúa Nhật 34 Thường Niên C (Lễ Chúa Kitô Vua)