Thánh Vịnh (số thứ tự)

Chúa Là Ánh Sáng 3 (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Cứu Độ (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Tựa Nương (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sáng Đời Con (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sự Sống (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Sức Mạnh (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 MC C (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay C (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay C (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Thường Niên A (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 Phục Sinh A (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Trọn Niềm Thương (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Cõi Nhân Sinh (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hân Hoan Đi Tìm (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sợ Chi Ai (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Điều Con Xin Chúa (Tv. 26) MP3 music 

Hy Vọng Nơi Chúa (Tv. 26 & 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Cầu Hồn (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Một Điều Con Xin (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Ánh Sáng Cứu Độ (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Nơi Con Nương Tựa (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Lành Của Chúa (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 26 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 26 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 26 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 26 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 26 MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Cậy Vươn Cao (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chỉ Muốn (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chỉ Ước Trông (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Không Sợ (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Được Nhìn Xem (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cõi Nhân Sinh (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cơn Âu Lo (Tv. 9A; Tv. 22; Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa (Tv. 26) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 27) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Luôn Ước Mong (Tv. 27) MP3 music Bộ Lễ 1

Ví Như (Tv. 27) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Ngôi Lời Thiên Chúa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chúc Phúc (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Gìn Giữ Con (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Vua Muôn Đời (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Làm Vua (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Thường Niên A (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Thường Niên B (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Thường Niên C (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Chúc Phúc (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Chúc Phúc Dân Người (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Hưởng Bình An (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Dâng Chúa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Dân Người (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Quyền Uy Chúa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Dân Chúa (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 28 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Quyền Năng (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Bình An (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Cảnh Thái Bình (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Uy Danh Ngài (Tv. 28) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Tụng Danh Chúa (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giải Thoát (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Con (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Giải Thoát Tôi (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 10 Thường Niên C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 10 Thường Niên C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13 Thường Niên B (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13 Thường Niên B (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 Phục Sinh C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 3 PS C (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Ca Tụng Chúa (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Ca Tụng (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tán Dương (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tán Dương Ngài (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Tán Dương Ngài (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Mừng Tri Ân (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 29 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 29 MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 4 (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tán Dương Ngài (Tv. 29) MP3 music Bộ Lễ 1

Ẩn Náu Bên Chúa (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Trú Ẩn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Con Náu Thân (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 9 Thường Niên A (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi Đừng Xa Con (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi Đừng Xa Con (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Nương Nhờ (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Xin Tựa Nương (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Linh Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nên Núi Đá (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha! Con Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha! Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 30 MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Thương Của Chúa (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Phó Thác Tâm Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Phó Thác Tâm Hồn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tay Ngài (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Tay Ngài Con Phó Dâng (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Trú Ẩn (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Là Núi Đá (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Phó Mạng Sống Tôi (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tán Dương Ngài (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏa Ánh Tôn Nhan (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trở Thành (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỗ Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Tha Thứ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chỗ Con Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chỗ Dung Thân (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chốn Con Nương Nhờ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Chốn Tựa Nương (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11 Thường Niên C (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 11 Thường Niên C (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 Thường Niên B (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 TN B (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 6 TN B (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Tha Tội Lỗi Con (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay Kẻ Lỗi Lầm Được Tha Thứ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thứ Tha (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Lượng Thứ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Được Tha Thứ (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Tha Thứ Tội Lỗi (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 31 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 31 MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha Tội Con (Tv. 31) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Nhìn Lên Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ân Sủng Chúa Ban (Tv. 32) MP3 music 

Ân Sủng Của Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Ngợi Đấng Toàn Năng (Tv. 32/33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Để Mắt (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 Thường Niên C (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 Thường Niên C (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Mùa Chay A (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29 Thường Niên B (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29 Thường Niên B (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 Phục Sinh A (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Quan Phòng (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúng Con Đã Trông Cậy (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Trông Cậy (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Tộc Chúa Chọn (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Tộc Chúa Chọn (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Dân Tộc Mà Chúa Chọn (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Cầu Đầy Ân Sủng (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Được Cất Gánh Tội (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Hân Hoan Trong Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Hạnh Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Yêu Thương (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Từ Bi Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Từ Bi Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chúng Con Cậy Trông (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Chúng Con Trông Cậy (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Chúa Chọn (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 32 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 32 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 32 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 32 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 32 MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 1 (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Chúa Dư Tràn (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Của Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Trông Cậy Nơi Chúa (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Tỏ Lòng (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đổ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Các Bạn Khiêm Cung (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Cứu Tôi (Tv. 33) MP3 music 

Chúa Đã Nghe (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe Lời (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Nghe Lời (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Thương Đáp Lời (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đấng Giải Thoát (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Cạnh Kề (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Luôn Ngọt Ngào (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 Thường Niên B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 Thường Niên B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 Thường Niên B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 Thường Niên B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 21 Thường Niên B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 21 Thường Niên B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 29 TN B (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30 Thường Niên C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 30 Thường Niên C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 MC C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 4 Mùa Chay C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thiện Hảo (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thiện Hảo (Tv. 33) MP3 music 

Chúa Thiện Hảo Nhường Bao (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thương Những Kẻ Đoạn Trường (Tv. 33) MP3 music 

Hạnh Phúc Biết Bao (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 1 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 1 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 2 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 2 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử 3 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nếm Thử Và Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nghiệm Xem (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nghiệm Xem (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Nhìn Coi (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Lên (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Kẻ Nghèo Hèn (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Không Ngừng Chúc Tụng (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Kìa Người Đau Khổ (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Kìa Người Đau Khổ Cầu Cứu (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Phêrô & Phaolô 2 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Phêrô & Phaolô C (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Nghiệm Mà Xem (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đau Khổ Cầu Cứu (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Hiền Đức (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 33 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 33 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiện Hảo Nhường Bao (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Thần Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chúc Tụng Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Chúc Tụng Chúa 2 (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Chúc Tụng Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Xin Chúc Tụng Chúa (Tv. 33) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 19 & 20 TN B (Tv. 34) MP3 music Bộ Lễ 1

Tán Tụng Danh Ngài (Tv. 34) MP3 music 

Cao Ngất Trời Xanh (Tv. 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Thương Chúa (Tv. 35) MP3 music Bộ Lễ 1

Bạn Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Cứ Tin Tưởng Vào Chúa (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ký Thác (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Ký Thác Đường Đời (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ký Thác Cho Chúa (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ký Thác Đường Đời (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Ký Thác Đường Đời (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Minh Niên (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Tân Niên (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Miệng Người Hiền (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 36  MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Tưởng Vào Ngài (Tv. 36) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 37) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Về Thánh Tiến Sĩ (Tv. 37) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dạy Cho Con Biết (Tv. 38 & 89) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Muốn Con Làm Gì (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên A (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên A (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên B (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 2 Thường Niên B (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 Thường Niên C (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 20 Thường Niên C (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Kiếp Sống Phù Du (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Phù Trợ Con (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Khấn Lần Đầu (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Truyền Tin (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Này Tôi Xin Đến (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 39 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 39 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 39 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 39 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 39 (2) MP3 music Bộ Lễ 1

Thi Hành Ý Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Thực Thi Ý Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Cậy Trông Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Trông Đợi Chúa (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Trợ Phù Con (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cấp Tốc Phù Trợ (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đến Phù Trợ Con (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Trợ Phù Con (Tv. 39) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 Thường Niên B (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 TN B (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 7 TN B (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Của Bệnh Nhân (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Chữa Hồn Con (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chữa Khỏi Hồn Con (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Sửa Chữa Hồn Con (Tv. 40) MP3 music Bộ Lễ 1

Chỉ Trong Ngài (Tv. 41) MP3 music 

Con Luôn Trông Cậy (Tv. 41-42) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Khát Chúa (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Hồn Con Mòn Mỏi (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Con Khao Khát (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Mong Chúa (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Con Nai 1 (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Con Nai 2 (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nai Rừng (Tv. 41) MP3 music Bộ Lễ 1

Ghi Khắc Chân Dung Ngài (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoài Mong (Tv. 42-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Mơ Về Thánh Điện (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Như Nai Khát (Tv. 42-43) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tư Hân Hoan (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Than Sầu Chi Mãi (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Vào Thánh Cung (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Tới Bàn Thờ Chúa (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Ước Mong Về Ngài (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dẫn Con Về Núi Thánh (Tv. 42) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thức Giấc (Tv. 43) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music 

Bên Hữu Ngài (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Hữu Ngài (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tương Tiến (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua 1 (Tv. 44) MP3 music 

Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua 2 (Tv. 44) MP3 music 

Hôn Lễ Quân Vương (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Về Đức Mẹ (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chung Về Thánh Trinh Nữ (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Hoàng Bên Hữu (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Hoàng Bên Hữu Thánh Vương (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Hoàng Bên Hữu Thánh Vương (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 44 MP3 music 

Tim Tôi Dâng Ý Thơ (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Đã Tìm Thấy (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Vào Đền Vua (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Lắng Nghe (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Ý Thơ Tuyệt Vời (Tv. 44) MP3 music Bộ Lễ 1

Dù Đất Chuyển Rung (Tv. 45) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Cung Hiến Đền Thờ (Tv. 45) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Dòng Sông (Tv. 45) MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Đấng Thánh (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Lên Trời (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ngự Lên Trời (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ở Với Con (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên A (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên B (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thăng Thiên C (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chúa Là Vua (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 46 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 46 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 46 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 46 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Vạn Phúc Đấng Ngự Đến (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Vỗ Tay Đi (Tv. 46) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 47) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Tv. 47) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 47 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv. 47) MP3 music Bộ Lễ 1

Nước Thiên Chúa (Tv. 48) MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Lạy Chúa Con Khấu Đầu (Tv. 48) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Đường Ngay (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Đường Ngay Thẳng (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Đi Đường Thẳng Ngay (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Ai Sống Đời Công Chính (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 10 Thường Niên A (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Cứu Độ (Tv. 49) MP3 music Bộ Lễ 1

Cho Con Quả Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 1 Mùa Chay A (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 24 Thường Niên C (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 24 Thường Niên C (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 MC B (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Nhật 5 Mùa Chay B (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi Xin Tái Tạo (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Luôn Vững Tin (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Sẽ Trỗi Dậy (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Sám Hối (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Nhân Hậu Ngài (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Trông Lên Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Qua Biển Đông (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thương Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thương Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thương Con 1 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện Thương Con 2 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Lạy Chúa (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Quả Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Quả Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Hồn Mới Tinh Thần Mới (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thân Con Là Tro Bụi (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 50 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 50 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 50 MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 50 MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Bảy Tuần Thánh 7 (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Chỗi Dậy (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Tôi Sẽ Chỗi Dậy (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Tinh Tuyền (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Trong Sạch (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cùng Cha Tôi (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cùng Cha Tôi (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Chúa Thứ Tha (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dủ Lòng Thương (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Nghe Lời Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tái Tạo Lòng Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tái Tạo Lòng Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Tạo Cho Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thương Con (Tv. 50) MP3 music Bộ Lễ 1