Đỗ Vy Hạ

Bộ Lễ

Bộ Lễ Mẹ Vô Nhiễm MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện - Thánh Lễ

Chúc Tụng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Một Niềm Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Tâm Giêsu MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Khen Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Hương Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Tiếng Ngợi Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ấp Ủ Con MP3 music Bộ Lễ 1

 Các Thánh

Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn

Người Nằm Đó Người Còn Đây MP3 music Bộ Lễ 1

Ôi Nguồn Ánh Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Cõi Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Đến Ngay Bên MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

 Chúa Kitô Vua

Hoan Hô Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lễ

Tựa Làn Trầm Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Mẹ

Bài Ca Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Tiếng Hoan Chúc MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Người Chuộc Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Magnificat MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Chúa Thiên Đình MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Hoài Đứng Đó MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Về Thiên Cung 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Về Thiên Cung 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Đã Lên Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Những Cánh Hoa Dâng Mẹ 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Những Cánh Hoa Dâng Mẹ 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Hoàng Thiên Quốc MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Dâng Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Hát Kính Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Giáng Sinh

Bài Ca Thiên Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Bêlem MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hoan Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Khúc Ca Dâng Vua Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Đông Thánh Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đến Vì Yêu (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đến Vì Yêu (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Nhịp Đàn Đêm Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Sóng Thần Nhạc MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Vinh Sáng (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Trời Vinh Sáng (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Đêm Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Danh Thiên Chúa (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Hôn Phối

Alleluia Lễ Hôn Phối MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Tòa Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Đôi Tim Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Giao Ước MP3 music Bộ Lễ 1

Này Người Yêu Dấu MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Như Nắng Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Chay

Calvê Chiều Tím Buồn MP3 music Bộ Lễ 1

Đường Thập Tự MP3 music Bộ Lễ 1

Hình Như Chúa Đã Bỏ Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Nguyện Trầm MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Thầm Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Vọng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Lòng Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Gục Đầu Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vác Lấy Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vòng Đôi Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng

Con Mong Chờ Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Ngước Mắt Trông Lên Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Như Mặt Trời Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Phục Sinh

Bài Ca Phục Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Sao Còn Đứng Mãi Chưa Về MP3 music Bộ Lễ 1

Tận Hiến

Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Một Đời Hiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Thượng Tế Muôn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Vòng Tay Tin Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Rất Xa Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân

Hát Đón Xuân Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Ăn Năn MP3 music Bộ Lễ 1

Mừng Chào Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Ngàn Hương Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Hồng Vừa Sang MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nay Đến Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Tâm Tình Ca

Ave Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Bên Trong Cung Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Bờ Đá Xanh Tạ Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Kinh Tạ Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đường Đã Vuột Tầm Tay MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Ngai Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1