Hoàng Kim

Bài Ca Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Khúc Tiễn Biệt MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Hiển Trị MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Là Nơi Con Nương Tựa MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Một Chúa Ba Ngôi MP3 music Bộ Lễ 1

Con Hãy Nhớ Rằng MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Là Mình Ta MP3 music 

Điều Răn Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Hãy Sai MP3 music Bộ Lễ 1

Magnificat MP3 music Bộ Lễ 1

Này Đức Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Này Người Ngủ Mê MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Gánh Lấy MP3 music Bộ Lễ 1

Nguồn Trợ Lực MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Đâu Có Bác Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Thần Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Thập Giá Ngất Cao MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Thần Gáp-ri-en MP3 music Bộ Lễ 1

Trời Gieo Sương Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

Vang Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Của Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Của Ta (3 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Sai Thánh Linh MP3 music Bộ Lễ 1