Trần Minh Hứa

Alleluia MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Cảm Tạ MP3 music Bộ Lễ 1

Bài Ca Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Mừng Tử Đạo MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đại Lượng MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Oai Phong MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành (2 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Cùng Con Đồng Hành (4 bè) MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Dâng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Bánh Rượu MP3 music Bộ Lễ 1

Dậy Mau Bạn Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Đêm Nay Be-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Giêsu Tình Yêu, Chân Lý Và Hy Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đến Người Tình Hỡi MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Reo Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tiến Vào MP3 music Bộ Lễ 1

Hợp Khúc Dâng Người MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Dâng Người MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Lạy Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Nhân Ái MP3 music Bộ Lễ 1

Mau Tiến Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Thuyền Nhân MP3 music Bộ Lễ 1

Một Ngày Mãi Mãi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Tân Hôn MP3 music Bộ Lễ 1

Ngợi Ca Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ngươi Là Đá MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Nguyện Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thật Hạnh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh 120 MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Thần Ca MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tung Hô Sau Truyền Phép MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Xuân Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1