Thiên Duyên

Ai Là Anh Em (Lc. 10: 25-37) MP3 music 

Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15) MP3 music 

Bước Đường Thánh Giá MP3 music 

Chúa Là Sự Sống Lại (Ga. 11: 1-45) MP3 music 

Chuyện Người Bại Liệt (Mc. 2: 1-12) MP3 music 

Con Biết Dâng Gì (Mc. 12: 38-44) MP3 music 

Dâng Lời Tụng Ca (Mc. 5: 21-43) MP3 music 

Duy Nơi Ngài MP3 music 

Đừng Ngồi Chỗ Nhất (Lc. 14: 7-14) MP3 music 

Emmanuel (Mt. 1: 18-24) MP3 music 

Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 95) MP3 music 

Hãy Sống Ngay Lành (Mc. 9: 37-42, 44, 46-47) MP3 music 

Hy Sinh Và Phục Vụ (Mc. 10: 35-45) MP3 music 

Kiên Trì Cầu Nguyện (Lc. 18: 1-8) MP3 music 

Một Điều Cần (Lc. 10: 38-42) MP3 music 

Ngài Là Ánh Sáng Đời Con MP3 music 

Ngày Hồng Ân (Lc. 1: 1-4, 4: 14-21) MP3 music 

Người Giàu Khó Vào Nước Trời (Mc. 10: 17-30) MP3 music 

Như Giakêu (Lc. 19: 1-10) MP3 music 

Thầy Là Ai? (Mt. 11: 2-11) MP3 music 

Vẫn Chỉ Một Đồng (Mt. 20: 1-16a) MP3 music 

Vinh Quang Chúa Con (Mt. 25: 31-46) MP3 music 

Xin Chúa Chữa Lành (Mc. 1: 40-45) MP3 music 

Xin Trọn Đời Tạ Ơn (Lc. 17: 11-19) MP3 music