Thánh Ca Theo Tựa Đề L

Là Anh Em Với Nhau (Mt. 23: 1-12) MP3 music 

Là Ánh Sáng (Mt. 5: 14-15) MP3 music 

Là Chứng Nhân MP3 music 

Là Còn Niềm Vui MP3 music 

Là Còn Niềm Vui (Lc. 15: 32) MP3 music 

Là Đây Của Lễ MP3 music 

Là Hạt Bụi (St. 3: 19) MP3 music 

Lạ Lùng Thay (Tv. 8) MP3 music 

Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music 

Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music 

Lạ Lùng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Môn Đệ Chúa MP3 music 

Là Môn Đệ Chúa MP3 music 

Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music 

Là Muối Là Men MP3 music 

Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng (Mt. 5: 13-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Là Người Bạn Thân MP3 music 

Là Người Của Chúa (Tv. 62) MP3 music 

Là Người Thật MP3 music 

Là Tiếng Xin Vâng MP3 music 

Là Tình Yêu (Ga. 14: 23) MP3 music 

La Vang Cánh Đồng Tình Thương  MP3 music 

La Vang Hành Khúc MP3 music 

La Vang Một Ngày, Một Đời MP3 music 

La Vang Tháng Tám Mùa Thu MP3 music 

La Vang Thánh Địa MP3 music 

La Vang Tin Yêu MP3 music 

Ladarô Và Người Phú Hộ (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Lại Một Mùa Giáng Sinh MP3 music 

Lâm Bích - Nha Trang Tình Yêu Của Con MP3 music 

Lâm Bích Tạ Ơn 40 Năm MP3 music 

Làm Con Của Cha (Mt. 20: 28) MP3 music 

Làm Điều Phải Làm (Lc. 17: 5-10) MP3 music 

Làm Gì Để Sống Đời Đời (Mc. 10: 17-27) MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Quen MP3 music 

Làm Sao? MP3 music 

Làm Sao MP3 music 

Làm Sao Biết Được MP3 music 

Làm Sao Con Biết? MP3 music 

Làm Sao Con Biết? MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Sao Dám Mơ MP3 music 

Làm Sao Dám Quên MP3 music 

Làm Sao Thấy Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Làm Theo Ý Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Lần Đầu Đón Chúa MP3 music 

Lần Đầu Rước Chúa MP3 music 

Làn Hương Thơm MP3 music 

Lặng...! MP3 music Bộ Lễ 1

Lặng Ngắm Mẹ MP3 music 

Lắng Nghe Kinh Chiều MP3 music 

Lắng Nghe Lời Chúa MP3 music 

Lắng Nghe Lời Chúa MP3 music 

Lắng Nghe Lời Thiên Sứ MP3 music Bộ Lễ 1

Lắng Nghe Tiếng Chúa (Ga. 10: 27-30) MP3 music 

Lắng Nghe Xuân Về MP3 music 

Lặng Nhìn Thập Giá MP3 music 

Lắng Tâm Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lặng Tiếng Kinh Cầu MP3 music Bộ Lễ 1

Lặng Trầm MP3 music 

Lặng Trầm... MP3 music Bộ Lễ 1

Lãnh Chén Cứu Độ (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Lãnh Nhận Lời Chúa MP3 music 

Lãnh Nhận Và Trao Ban MP3 music 

Lãnh Xác Thể Chí Thánh MP3 music 

Laudato Sí MP3 music 

Lạy Bà Chúa MP3 music 

Lạy Bà Đầy Ơn MP3 music 

Lạy Các Thánh Thiên Thần MP3 music 

Lạy Cha MP3 music 

Lạy Cha MP3 music 

Lạy Cha MP3 music 

Lạy Cha MP3 music 

Lạy Cha (Tv. 30) MP3 music 

Lạy Cha! Con Phó Thác (Tv. 30) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha! Con Xin Phó Thác (Tv. 30) MP3 music 

Lạy Cha Dấu Ái MP3 music 

Lạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17: 1-11a) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Cha Rất Thánh MP3 music 

Lạy Cha Thánh Đa-Minh MP3 music 

Lạy Cha Thánh Giuse MP3 music 

Lạy Cha Thánh Martinô MP3 music 

Lạy Cha, Xin Cho MP3 music 

Lạy Cha! Xin Cho Danh Cha (Ga. 12: 28) MP3 music 

Lạy Cha, Xin Hãy Cho MP3 music 

Lấy Chi Đáp Đền MP3 music 

Lấy Chi Đáp Đền MP3 music 

Lạy Chúa MP3 music 

Lạy Chúa MP3 music 

Lạy Chúa MP3 music 

Lạy Chúa (Ga. 13: 6-10) MP3 music 

Lạy Chúa (Tv. 103) MP3 music 

Lạy Chúa (Tv. 3) MP3 music 

Lạy Chúa (Tv. 8) MP3 music 

Lạy Chúa Bao Ngày Tháng MP3 music 

Lạy Chúa Chúng Con (Tv. 8) MP3 music 

Lạy Chúa Chúng Con (Tv. 8) MP3 music 

Lạy Chúa Con (Ga. 20: 26-29) MP3 music 

Lạy Chúa Con Đây MP3 music 

Lạy Chúa Con Đây MP3 music 

Lạy Chúa Con Đây MP3 music 

Lạy Chúa! Con Mến Yêu Ngài (Lc. 9: 18-24) MP3 music 

Lạy Chúa, Con Tin! MP3 music 

Lạy Chúa, Con Tin! (Mc. 9: 24; Rm. 10: 10) MP3 music 

Lạy Chúa Con Xin Dâng MP3 music 

Lạy Chúa Con Xin Dâng MP3 music 

Lạy Chúa! Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music 

Lạy Chúa! Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music 

Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài (Ga. 21: 1-19) MP3 music 

Lạy Chúa Đừng Trách Mắng Con (Tv. 6) MP3 music 

Lạy Chúa Giêsu MP3 music 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Hãy Đi Cùng Con MP3 music 

Lạy Chúa Khoan Nhân MP3 music 

Lạy Chúa Là Sức Mạnh Con (Tv. 17) MP3 music 

Lạy Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 62) MP3 music 

Lạy Chúa Là Thiên Chúa (Tv. 62) MP3 music 

Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music 

Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music 

Lạy Chúa Là Vua MP3 music 

Lạy Chúa! Này Con Xin Đến (Tv. 39) MP3 music 

Lạy Chúa! Nếu Ngài Muốn (Lc. 5: 12-16) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Nguồn Ủi An MP3 music 

Lạy Chúa Nhân Hậu (Tv. 85) MP3 music 

Lạy Chúa Sáng Tạo MP3 music 

Lạy Chúa! Sao Đành? (Tv. 21) MP3 music 

Lạy Chúa Tể MP3 music 

Lạy Chúa Tể Càn Khôn (Tv. 83) MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Linh MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Chúa Thánh Thần Xin Hãy Đến MP3 music 

Lạy Chúa Thiện Hảo Thay (Tv. 91) MP3 music 

Lạy Chúa Trời (Tv. 53) MP3 music 

Lạy Chúa Uy Linh MP3 music 

Lạy Chúa Xin Ban MP3 music 

Lạy Chúa Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Bảo Toàn Con (Tv. 15) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Cho Lời Con (Tv. 140) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Cứu Độ (Tv. 145) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Đoái Nhìn (Tv. 24) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Đồng Hành MP3 music 

Lạy Chúa, Xin Đừng Đứng Xa (Tv. 22) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Giữ Gìn (Tv. 15) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Giữ Gìn Con (Tv. 130) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Xin Hãy Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Hãy Đến 1 MP3 music 

Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ (Tv. 24) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Hãy Sai MP3 music 

Lạy Chúa Xin Lượng Thứ (Tv. 31) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Ngự Đến (Tv. 145) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Nhậm Lời Con (Tv. 68) MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Nhậm Lời Tôi (Tv. 68) MP3 music 

Lạy Chúa Xin Nhận Lấy MP3 music 

Lạy Chúa, Xin Ở Lại Với Chúng Con MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Phù Trợ Con (Tv. 39) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Sai Thánh Thần (Tv. 103) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15: 21-28) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Thương Thứ Tha MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Tỏ Lòng Từ Bi (Tv. 84) MP3 music 

Lạy Chúa! Xin Xót Thương Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa! Là Thiên Chúa Con (Tv. 62) MP3 music 

Lạy Đấng Cứu Độ MP3 music 

Lạy Đấng Emmanuen MP3 music 

Lạy Đấng Thiên Sai MP3 music 

Lạy Đức Chúa (Tv. 8) MP3 music 

Lạy Đức Chúa Thánh Thần MP3 music 

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời MP3 music 

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời MP3 music 

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Đức Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Đức Mẹ Mễ Du MP3 music 

Lạy Đức Nữ Trinh (Lc. 1) MP3 music 

Lạy Đức Trinh Nữ MP3 music 

Lấy Gì, Con Dâng Ngài? MP3 music 

Lấy Gì Dâng Chúa? MP3 music 

Lấy Gì Dâng Chúa MP3 music 

Lấy Gì Đáp Đền MP3 music 

Lấy Gì Đáp Đền MP3 music 

Lấy Gì Để Dâng? MP3 music 

Lấy Gì Đền Đáp MP3 music 

Lấy Gì Đền Đáp MP3 music 

Lấy Gì Đền Đáp (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Lấy Gì Đền Đáp Ơn Ngài (Tv. 115) MP3 music 

Lấy Gì Tạ Ơn Chúa MP3 music 

Lấy Gì Trả Lại Chúa (Tv. 115) MP3 music 

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô MP3 music 

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô MP3 music 

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô MP3 music 

Lẫy Lừng Thay Danh Chúa (Tv. 8) MP3 music 

Lạy Mẹ Fatima MP3 music 

Lạy Mẹ Fatima MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Gìn Giữ Ca Nguyện Thánh Ân MP3 music 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp MP3 music 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Khoan Nhân MP3 music 

Lạy Mẹ Khoan Nhân MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music 

Lạy Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ La Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Mân Côi MP3 music 

Lạy Mẹ Mân Côi MP3 music 

Lạy Mẹ Mân Côi MP3 music 

Lạy Mẹ Maria MP3 music 

Lạy Mẹ Mến Yêu MP3 music 

Lạy Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Từ Bi MP3 music 

Lạy Mẹ Từ Bi MP3 music 

Lạy Mẹ Từ Nhân MP3 music 

Lạy Mẹ Xin Yên Ủi MP3 music 

Lạy Mẹ Yêu Dấu MP3 music 

Lạy Mừng Thánh Giuse MP3 music 

Lạy Ngài Xin Đến MP3 music 

Lạy Ngài! Xin Nhớ Đến Con (Lc. 23: 35-43) MP3 music 

Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa MP3 music 

Lạy Nữ Vương MP3 music 

Lạy Nữ Vương MP3 music 

Lạy Nữ Vương MP3 music 

Lạy Nữ Vương Mân Côi MP3 music 

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music 

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng MP3 music 

Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng MP3 music 

Lạy Ơn Đức Mẹ Sao Sáng MP3 music 

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Cả Giuse MP3 music 

Lạy Thánh Giuse MP3 music 

Lạy Thánh Giuse MP3 music 

Lạy Thánh Giuse MP3 music 

Lạy Thánh Giuse, Đấng Khiêm Hạ MP3 music 

Lạy Thánh Mẫu MP3 music 

Lạy Thánh Mẫu MP3 music 

Lạy Thánh Monica MP3 music 

Lạy Thánh Nữ Maria MP3 music 

Lạy Thánh Phanxicô MP3 music 

Lạy Thánh Phanxicô MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thánh Tâm Giêsu MP3 music 

Lạy Thánh Thần MP3 music 

Lạy Thánh Thần MP3 music 

Lạy Thánh Thần Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy Chí Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Thầy, Con Muốn Đến Xem (Ga. 1: 35-41) MP3 music 

Lạy Thầy Con Tin MP3 music 

Lạy Thầy, Con Xin Đi Theo MP3 music 

Lạy Thầy, Thầy Biết MP3 music 

Lạy Thiên Chúa MP3 music 

Lạy Thiên Chúa (Tv. 26) MP3 music 

Lạy Thiên Chúa (Tv. 53) MP3 music 

Lạy Thiên Chúa (Tv. 8) MP3 music 

Lạy Thiên Chúa Con Thờ (Tv. 103) MP3 music 

Lạy Thượng Đế (Tv. 103) MP3 music 

Lạy Trái Tim Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Trinh Nữ Maria (Lc. 1) MP3 music 

Lạy Trời MP3 music 

Lạy Trời Cho Gió Lên MP3 music 

Lạy Vua Kitô MP3 music 

Lạy Xác Thể Chí Thánh MP3 music 

Lazarô Và Người Giàu Có (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ An Bình MP3 music 

Lễ An Táng MP3 music 

Lễ An Táng MP3 music 

Lễ Các Đẳng (Tv. 22) MP3 music 

Lễ Các Thánh MP3 music 

Lễ Các Thánh (Tv. 23) MP3 music 

Lễ Các Thánh (Tv. 30) MP3 music 

Lễ Các Thánh A (Tv. 23) MP3 music 

Lễ Các Thánh Tử Đạo (Tv. 125) MP3 music 

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) MP3 music 

Lễ Cầu Cho Thiếu Nhi (Tv. 148) MP3 music 

Lễ Cầu Hồn (Er. 2: 4) MP3 music 

Lễ Cầu Hồn (Kh. 14: 13) MP3 music 

Lễ Cầu Hồn (Tv. 26) MP3 music 

Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Chúa Ba Ngôi MP3 music 

Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8) MP3 music 

Lễ Chúa Ba Ngôi A (Đaniel) MP3 music 

Lễ Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) MP3 music 

Lễ Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32) MP3 music 

Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) MP3 music 

Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) MP3 music 

Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8) MP3 music 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3: 16-17 & Tv. 18) MP3 music 

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) MP3 music 

Lễ Chúa Hiển Dung (Mt. 17: 5 & Tv. 94) MP3 music 

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Kn. 5 & Tv. 47) MP3 music 

Lễ Chúa Thăng Thiên (Cv. 1 & Tv. 46) MP3 music 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Kn. 1 & Tv. 103) MP3 music 

Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh (Tv. 44) MP3 music 

Lễ Chung Về Đức Mẹ (Tv. 44) MP3 music 

Lễ Chung Về Thánh Mục Tử (Lc. 4: 18 & Tv. 91) MP3 music 

Lễ Chung Về Thánh Nam - Nữ (Tv. 91) MP3 music 

Lễ Chung Về Thánh Tiến Sĩ (Hc. 15: 6 & Tv. 37) MP3 music 

Lễ Chung Về Thánh Trinh Nữ (Tv. 44) MP3 music 

Lễ Chung Về Thánh Tử Đạo (Tv. 125) MP3 music 

Lễ Con Dâng MP3 music 

Lễ Con Dâng Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Con Dâng Về MP3 music 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ (Tv. 45) MP3 music 

Lễ Dâng MP3 music 

Lễ Dâng MP3 music 

Lễ Dâng MP3 music 

Lễ Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng 1 MP3 music 

Lễ Dâng 2 MP3 music 

Lễ Dâng 3 MP3 music 

Lễ Dâng 3 MP3 music 

Lễ Dâng 5 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng: Alleluia MP3 music 

Lễ Dâng Ân Tình MP3 music 

Lễ Dâng Ba Miền MP3 music 

Lễ Dâng Các Linh Hồn MP3 music 

Lễ Dâng Cầu Mùa MP3 music 

Lễ Dâng Cầu Mùa MP3 music 

Lễ Dâng Cha MP3 music 

Lễ Dâng Chân Thành MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Chiều Xưa (Tv. 145) MP3 music 

Lễ Dâng Cho Các Linh Hồn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music 

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music 

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music 

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music 

Lễ Dâng Cuộc Đời MP3 music 

Lễ Dâng Cuộc Sống MP3 music 

Lễ Dâng Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Mùa MP3 music 

Lễ Dâng Đầu Mùa MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đầu Năm MP3 music 

Lễ Dâng Đêm Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đời Con MP3 music 

Lễ Dâng Đời Con MP3 music 

Lễ Dâng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Đơn Sơ MP3 music 

Lễ Dâng Gia Đình MP3 music 

Lễ Dâng Giáng Sinh MP3 music 

Lễ Dâng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Giáng Sinh Việt Nam MP3 music 

Lễ Dâng Hiệp Nhất MP3 music 

Lễ Dâng Hiệp Nhất MP3 music 

Lễ Dâng Kết Hiệp MP3 music 

Lễ Dâng Kiếp Người MP3 music 

Lễ Dâng Linh Hồn 1 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Linh Hồn 2 MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Lòng Thống Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mọn Hèn MP3 music 

Lễ Dâng Mong Đợi MP3 music 

Lễ Dâng Một Đời MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Đông MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Hồng Ân MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Hồng Ân 2 MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music 

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Vọng MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Mùa Xuân MP3 music 

Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh MP3 music 

Lễ Dâng Ngày Đầu Xuân MP3 music 

Lễ Dâng Ngày Mùa (mẫu 1) MP3 music 

Lễ Dâng Ngày Mùa (mẫu 2) MP3 music 

Lễ Dâng Ngày Mùa (mẫu 3) MP3 music 

Lễ Dâng Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Ngày Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Phục Sinh MP3 music 

Lễ Dâng Phục Sinh MP3 music 

Lễ Dâng Phục Vụ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Sương Chiều MP3 music 

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music 

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music 

Lễ Dâng Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Thánh Gia Thất MP3 music 

Lễ Dâng Thành Tâm MP3 music 

Lễ Dâng Thành Tín MP3 music 

Lễ Dâng Thống Hối MP3 music 

Lễ Dâng Thống Hối MP3 music 

Lễ Dâng Tín Thác MP3 music 

Lễ Dâng Tình Trăm Năm MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music 

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music 

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music 

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music 

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Cậy MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music 

Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Trông Đợi MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Tuổi Thơ MP3 music 

Lễ Dâng Với Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Dâng Vượt Qua MP3 music 

Lễ Đã Xong MP3 music 

Lễ Đã Xong Rồi MP3 music 

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 2) MP3 music 

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) MP3 music 

Lễ Đời Con MP3 music 

Lễ Đời Con 2 MP3 music 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời MP3 music 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời MP3 music 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44) MP3 music 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (1 Sm. 2) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc. 1: 28, 42) MP3 music 

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Lc. 2: 34-35) MP3 music 

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music 

Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Is. 61: 10 & Tv. 117) MP3 music 

Lễ Giáng Sinh Ban Ngày B (Tv. 97) MP3 music 

Lễ Giáng Sinh Về MP3 music 

Lễ Giao Thừa (Tv. 133) MP3 music 

Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (Tv. 138) MP3 music 

Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ MP3 music 

Lễ Hết MP3 music 

Lễ Hết Rồi MP3 music 

Lễ Hiển Linh MP3 music 

Lễ Hiển Linh (Tv. 71) MP3 music 

Lễ Hiển Linh B (Tv. 72) MP3 music 

Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) MP3 music 

Lễ Hiện Xuống A (Tv. 103) MP3 music 

Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103) MP3 music 

Lễ Hiện Xuống B (Tv. 103) MP3 music 

Lễ Hiện Xuống C (Tv. 103) MP3 music 

Lễ Hoàn Tất MP3 music 

Lễ Hôn Phối (Tv. 19) MP3 music 

Lễ Hy Sinh MP3 music 

Lễ Hy Sinh MP3 music 

Lễ Khấn Lần Đầu (Tv. 39) MP3 music 

Lễ Khấn Trọn Đời (Tv. 65) MP3 music 

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (Tv. 95) MP3 music 

Lệ Khóc Cho Con MP3 music 

Lệ Khóc Cho Con MP3 music 

Lệ Kinh Cho Con MP3 music 

Lễ Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ (Kh. 14: 13 & Tv. 5) MP3 music 

Lễ Lá & Thứ 6 Tuần Thánh MP3 music 

Lễ Lá - Tiến Vào Thánh Đường MP3 music 

Lễ Làm Phép Dầu MP3 music 

Lề Luật Chúa (Tv. 18) MP3 music 

Lề Luật Chúa Ban (Mt. 5: 17) MP3 music 

Lễ Mân Côi (Magnificat) MP3 music 

Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67) MP3 music 

Lễ Mình Máu Chúa C (Tv. 109) MP3 music 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa A (Tv. 147) MP3 music 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa B (Tv. 115) MP3 music 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa B (Tv. 115) MP3 music 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa C (Tv. 109) MP3 music 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa C (Tv. 109) MP3 music 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (Tv. 80) MP3 music 

Lễ Minh Niên (Tv. 36) MP3 music 

Lễ Mồng 1 Tết (Tv. 8) MP3 music 

Lễ Mồng 2 Tết (Tv. 127) MP3 music 

Lễ Mồng 3 Tết (Tv. 126) MP3 music 

Lễ Mừng Sinh Nhật Đức Maria (Tv. 10) MP3 music 

Lẽ Nào (Is. 63) MP3 music 

Lễ Ngày Giáng Sinh (Is. 9 & Tv. 97) MP3 music 

Lễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) MP3 music 

Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33) MP3 music 

Lễ Phêrô & Phaolô 2 (Tv. 33) MP3 music 

Lễ Phêrô & Phaolô C (Tv. 33) MP3 music 

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Is. 9 & Lc. 1) MP3 music 

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh 2 (Is. 9 & Lc. 1) MP3 music 

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96) MP3 music 

Lễ Rao Giảng Tin Mừng (Tv. 66) MP3 music 

Lễ Sinh Nhật Mẹ Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Ga. 1: 6-7 & Lc. 1: 17) MP3 music 

Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77) MP3 music 

Lễ Tạ Ơn (Ep. 5: 19 & Tv. 66) MP3 music 

Lễ Tạ Ơn (Tv. 112) MP3 music 

Lễ Tân Niên (Dc. 2: 11-12 & Tv. 36) MP3 music 

Lễ Tất Niên (Ep. 5: 19-20) MP3 music 

Lễ Tất Niên (Tv. 64) MP3 music 

Lễ Tế Đầu Mùa MP3 music 

Lễ Tế Tạ Ơn (Tv. 115) MP3 music 

Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) MP3 music 

Lễ Thăng Thiên A (Tv. 46) MP3 music 

Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46) MP3 music 

Lễ Thăng Thiên B (Tv. 46) MP3 music 

Lễ Thăng Thiên C (Tv. 46) MP3 music 

Lễ Thánh Ca Giuse (Tv. 88) MP3 music Bộ Lễ 1

Lễ Thánh Chủ Chăn MP3 music 

Lễ Thánh Gia A (Tv. 127) MP3 music 

Lễ Thánh Gia A+B+C (Hc. 3: 3-7; 14-17) MP3 music 

Lễ Thánh Gia B (Tv. 127) MP3 music 

Lễ Thánh Gia C (Tv. 127) MP3 music