Thánh Ca Theo Tựa Đề P

Pange Lingua MP3 music 

Peacemakers (Xây Đắp Hòa Bình) MP3 music 

Phá Xa MP3 music 

Phải Sám Hối MP3 music 

Phàm Ai Nâng Mình Lên (Lc. 18: 9-14) MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Con Đây (Tv. 12) MP3 music 

Phần Con Đây (Tv. 16) MP3 music 

Phần Con Hãy Theo Thầy MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Gia Nghiệp Con (Tv. 15) MP3 music 

Phận Người MP3 music 

Phận Người MP3 music 

Phận Người MP3 music Bộ Lễ 1

Phận Người Mỏng Manh MP3 music 

Phận Người Mỏng Manh (Tv. 90) MP3 music 

Phần Thưởng Cao Quý (Mt. 5: 1-12) MP3 music 

Phần Thưởng Đời Con MP3 music 

Phần Thưởng Trên Trời (Mt. 5: 1-12a) MP3 music 

Phận Tôi Tớ Chúa (Lc. 1: 26-38) MP3 music 

Phanxicô Assisi, Người Nghèo Của Thiên Chúa MP3 music 

Phanxicô Xaviê Bước Chân Truyền Giáo MP3 music Bộ Lễ 1

Phép Đá Tảng MP3 music 

Phép Lạ Bánh Và Cá (Ga. 6: 1-15) MP3 music 

Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music 

Phép Lạ Tiệc Cưới Cana (Ga. 2: 1-12) MP3 music 

Phép Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Phép Thánh Tẩy MP3 music 

Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16: 13-23) MP3 music 

Phiến Đá Bỏ Rơi (Tv. 117) MP3 music Bộ Lễ 1

Phiến Đá Góc Tường (Tv. 117) MP3 music 

Phiến Đá Thợ Xây Loại Bỏ (Tv. 117) MP3 music 

Phó Mình Cho Tình Mẫu Tử MP3 music 

Phó Thác MP3 music 

Phó Thác MP3 music 

Phó Thác (2 bè) MP3 music 

Phó Thác (4 bè) MP3 music 

Phó Thác Cậy Trông MP3 music 

Phó Thác Cho Mẹ MP3 music 

Phó Thác Cho Mẹ Yêu MP3 music 

Phó Thác Cho Ngài MP3 music 

Phó Thác Cuộc Tình Con MP3 music 

Phó Thác Đời Lữ Hành MP3 music 

Phú Hộ Và Người Hành Khất (Lc. 16: 19-31) MP3 music Bộ Lễ 1

Phù Hoa MP3 music 

Phù Hoa Nối Tiếp Phù Hoa MP3 music 

Phù Vân (Gv. 1: 2-11) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Âm Hóa MP3 music 

Phúc Cho Ai MP3 music 

Phúc Cho Ai MP3 music 

Phúc Cho Ai (Mt. 5: 1-12a) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Ai (Tv. 127) MP3 music 

Phúc Cho Ai Hằng Giữ MP3 music 

Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20: 19-31) MP3 music 

Phúc Cho Dân Người (Tv. 28) MP3 music 

Phúc Cho Người MP3 music 

Phúc Cho Người Khó Nghèo (Tv. 145) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Người Tôn Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Cho Những Ai MP3 music 

Phúc Đức Cho Người (Tv. 118) MP3 music 

Phúc Đức Những Ai (Tv. 118) MP3 music 

Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127) MP3 music 

Phúc Họa Tại Ta (Lc. 6: 17, 20-26) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Lành Của Chúa (Mt. 5: 1-8) MP3 music 

Phúc Lộc Chúa Ban MP3 music 

Phúc Lộc Ngài MP3 music 

Phúc Nào Hơn MP3 music 

Phúc Nào Hơn MP3 music 

Phục Sinh MP3 music 

Phục Sinh Vinh Quang MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thật Giữa Đời (Mt. 5: 1-12) MP3 music 

Phúc Thật Hạnh Phúc (Mt. 5: 1-12) MP3 music 

Phúc Thay MP3 music 

Phúc Thay MP3 music 

Phúc Thay (Mt. 5: 1-12) MP3 music 

Phúc Thay (Mt. 5: 3-12) MP3 music 

Phúc Thay (Tv. 127) MP3 music 

Phúc Thay Ai Nghèo Khó (Tv. 145) MP3 music 

Phúc Thay Ai Tiến Thân (Tv. 118) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Chúa Chọn (Tv. 32) MP3 music 

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music 

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music 

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music 

Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Dân Tộc 1 (Tv. 32) MP3 music 

Phúc Thay Người Tin Cậy Chúa (Tv. 1) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Thay Người Tôn Sợ Chúa (Tv. 127) MP3 music Bộ Lễ 1

Phúc Tử Đạo MP3 music 

Phục Vụ MP3 music 

Phục Vụ Cha MP3 music 

Phục Vụ Đích Thực MP3 music 

Phục Vụ Lời Chúa MP3 music 

Phục Vụ Như Chúa (Mc. 10: 35-45) MP3 music 

Phục Vụ Trong Tin Yêu MP3 music 

Phước Đức (Tv. 118) MP3 music 

Phượng Hoàng Về Núi MP3 music 

Phút Biệt Ly MP3 music 

Phút Cầu Xin MP3 music 

Phút Dịu Êm MP3 music 

Phút Giao Thừa MP3 music 

Phút Giây Độ Lượng MP3 music 

Phút Giây Này MP3 music 

Phút Giây Nhiệm Mầu MP3 music 

Phút Hẹn Thề MP3 music 

Phút Kết Hợp (Mt. 28: 20) MP3 music 

Phút Linh Thiêng MP3 music 

Phút Nhiệm Mầu MP3 music 

Phút Than Thở MP3 music 

Phút Tương Phùng Giờ Giao Duyên (Tv. 84) MP3 music 

Phút Uy Linh MP3 music 

Prayer of St. Francis MP3 music