THINH LNG

 

Trong tâm trí, giờ tôi cần tĩnh lặng

Mặc dù người lạc nẻo vắng tối tăm

Ta nên bình thản, lắng tâm

Hướng phúc thiện để sâu thâm lời Chúa

 

Tính bội bạc, do lòng thừa ích kỷ

Chỉ biết mình, không còn nghĩ đến ai

Thói đời giả dối mới hay

Vu khống gieo họa, thau thay thành vàng

 

Tôi hiểu rõ thói đời giờ điên loạn

Mặc bọn người cứ kiêu mạn trêu gan

Muốn Chúa ban phước Thiên Đàng

Lấy tâm tha thứ phục hàng lòng gian

                                                         2016