Ngọc Khánh

Bài Ca Thờ Lạy Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Bước Đôi Con Có Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Bên Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Chiều Xưa Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Chiến Thắng Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đa Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Ơi Đừng Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Chung Một Tâm Tình MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đến Xin Tựa Nương MP3 music Bộ Lễ 1

Con Xin Phó Thác MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Bước Theo MP3 music Bộ Lễ 1

Đây Ngày Vinh Phúc MP3 music Bộ Lễ 1

Exultet Hãy Vui Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Hát Vang MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Tung Cánh MP3 music Bộ Lễ 1

Hoan Hô Con Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Hỏi Rằng MP3 music Bộ Lễ 1

Nào Ca Vui Lên Mẹ Nữ Vương MP3 music Bộ Lễ 1

Này Dân Ta MP3 music Bộ Lễ 1

Nay Ngài Khởi Thắng MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Chúa Khải Hoàn MP3 music Bộ Lễ 1

Nhưng Chúa Đã Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

Nhưng Tôi Vẫn Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Núi Thánh Một Chiều MP3 music Bộ Lễ 1

Rượu Nồng Bánh Thơm MP3 music Bộ Lễ 1

Sa Mạc Hồn Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Chúa Ngự Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Trọn Câu Ước Thề MP3 music Bộ Lễ 1

Vạn Tuế Vua Đất Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Về Đây Hát MP3 music Bộ Lễ 1

Về Nơi Đất Hứa MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Ngài Đang Sống MP3 music Bộ Lễ 1

Vì Niềm Tin Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1