Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
  Thiên Chúa cứu độ
Nhập Lễ Chúa Ba Ngôi
  Lễ Chúa Ba Ngôi
  Vinh Danh Ba Ngôi
  Vinh Danh Chúa Ba Ngôi
  Vinh Danh Chúa Ba Ngôi
Đáp Ca

Ðn. 3: 52, 53, 54, 55, 56 (Năm A)

Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời

  Tôn Vinh Chúa Muôn Đời
  Lễ Chúa Ba Ngôi
  Chúa Đáng Ca Ngợi
  Chúa Đáng Ca Ngợi
  Dâng Lời Ca Ngợi
  Chúa Đáng Ca Ngợi
 

Tv. 32: 4-5, 6 & 9, 18-19, 20 & 22 (Năm B)

Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình

  Dân Tộc Mà Chúa Chọn
  Lễ Chúa Ba Ngôi B
  Phúc Thay Dân Tộc
  Phúc Thay Dân Tộc
  Lễ Chúa Ba Ngôi B
  Dân Tộc Chúa Chọn
  Dân Tộc Chúa Chọn
 

Tv. 8: 4-5, 6-7, 8-9 (Năm C)

Lạy Chúa, Lạy Chúa chúng con lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu

  Lạ Lùng Thay
  Lễ Chúa Ba Ngôi
  Lạ Lùng Thay Danh Chúa
  Lạy Chúa Chúng Con
  Lạ Lùng Thay Danh Chúa
Dâng Lễ Ca Khúc Trầm Hương
  Tâm Tình Dâng Chúa
  Bánh Rượu Tinh Tuyền
  Nguyện Dâng Lên Chúa
  Dâng Chúa Ba Ngôi
  Dâng Lên Ba Ngôi
  Lễ Dâng Ba Ngôi
  Dâng Tiến Chúa Ba Ngôi
  Kính Dâng Ba Ngôi
  Thượng Tiến Lên Ba Ngôi
Hiệp Lễ Ga. 3: 16-18 (Năm A)
  Vinh Danh Ba Ngôi
  Vinh Quang Chúa
  Chúc Tụng Ba Ngôi
  Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
  Ai Tin Sẽ Được Sống
  Cảm Mến Tình Cha
  Tin Vào Con Chúa
  Chúa Ba Ngôi
  Ba Ngôi Nhiệm Mầu
  Chúc Tụng Thiên Chúa Ba Ngôi
  Mt. 28: 16-20 (Năm B)
  Vinh Danh Ba Ngôi
  Vinh Quang Chúa
  Chúc Tụng Ba Ngôi
  Dâng Lên Ba Ngôi
  Mầu Nhiệm Ba Ngôi
  Ngợi Khen Ba Ngôi
  Ngợi Khen Ba Ngôi
  Ngợi Khen Ba Ngôi
  Tin Yêu Chúa Ba Ngôi
  Vinh Danh Ba Ngôi
  Loan Tin Chúa Ba Ngôi
  Nào Ta Đi Tới
  Một Chúa Ba Ngôi
  Hãy Làm Phép Rửa Cho Muôn Dân
  Ga. 16: 12-15 (Năm C)
  Suối Nguồn Tình Yêu
  Tôn Vinh Thầy
  Niềm Vinh Dự
  Ôi Nhiệm Mầu Tình Yêu Ba Ngôi
  Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi
  Thiên Chúa Ba Ngôi
  Ân Tình Chúa Ba Ngôi
Kết Lễ Cung Chúc Trinh Vương
  Dâng Mình Cho Đức Mẹ
  Đền Tạ Trái Tim Mẹ
  Thánh Tâm Chúa Giêsu
  Vinh Danh Ba Ngôi