Chúa Nhật IV Mùa Vọng
  Thưa tiếng xin vâng
   
Nhập Lễ Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng
  Hãy Đổ Sương Mai
Đáp Ca

Tv. 88: 2-3, 4-5, 27 và 29

Lạy Chúa! Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.

  Ca Ngợi Tình Chúa
  Con Sẽ Ca Ngợi Chúa
  Ngợi Ca Tình Thương Chúa
Alleluia Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.
Dâng Lễ Của Lễ Con Dâng
  Của Lễ Tinh Tuyền
  Lễ Dâng Trông Đợi
  Lễ Dâng Trông Đợi
  Dâng Nỗi Niềm Đợi Chờ
Hiệp Lễ Lc. 1: 26-38
  Chúa Đã Làm Người
  Maria Mẹ Đầy Ơn Phúc
  Tâm Tình Xin Vâng
  Truyền Tin Cho Đức Mẹ
  Như Lời Xin Vâng
  Trinh Nữ Đầy Ân Phúc
  Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc
  Truyền Tin
  Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
Kết Lễ Mẹ Như Vì Sao
  Xin Vâng