Lễ Đêm Giáng Sinh
24/12 Chúa đến viếng thăm chúng ta
   
Nhập Lễ Đêm Thánh Vô Cùng
Đáp Ca

Tv. 95: 1-2a, 2b-3, 11-12, 13

Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô Chúa chúng ta.

  Ca Mừng Chúa Giáng Sinh
  Đấng Cứu Thế Giáng Sinh
  Hôm Nay Chúa Giáng Sinh
  Ca Mừng Thiên Chúa
Alleluia

Ta báo cho anh em một tin mừng: Hôm nay Đấng Cứu Thế là Chúa Kitô đã giáng sinh cho chúng ta.

Dâng Lễ Của Lễ Đêm Đông
  Dâng Chúa Đêm Nay
  Bên Máng Cỏ
  Trong Hang Đá Nhỏ
  Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi
Hiệp Lễ Lc. 2: 1-14
  Cao Cung Lên
  Chúa Đã Đến
  Chúa Đã Xuống Đời
  Chúa Ra Đời
  Tin Mừng Chúa Cứu Độ
Kết Lễ Hang Belem
  Mừng Chúa Ra Đời