Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
  Chúa sống lại trong vinh hiển
   
Phần nghi thức Lm làm phép Lửa
  Lm làm phép Nến
Đáp Ca

Nên tham khảo với Cha Xứ

để chọn đúng bài Thánh Vịnh Đáp Ca

Bài đọc I Tv. 32: 4-5, 6-7, 12-13, 20 & 22
  Ân Sủng Của Chúa
  Ân Sủng Chúa
  Địa Cầu Đầy Ân Sủng Chúa
  Tình Thương Chúa Dư Tràn
Bài đọc II Tv. 15: 5 & 8, 9-10, 11
  Tìm Nương Tựa Chúa
  Xin Bảo Toàn
  Xin Chúa Bảo Toàn
Bài đọc III Xh. 15: 1-2, 3-4, 5-6, 17-18
  Uy Linh Người Cao Cả
  Tôi Sẽ Ca Tụng
  Tôi Sẽ Ca Tụng Chúa
  Xuất Hành 15
  Xuất Hành Ca
Bài đọc IV Tv. 29: 2 & 4, 5-6, 11 & 12a & 13b
  Chúa Giải Thoát Con
  Chúa Đã Giải Thoát
  Chúa Đã Cứu Con
  Chúa Đã Giải Thoát Con
Bài đọc V Is. 12: 12, 2-3, 4bcd, 5-6
  Nguồn Suối Cứu Độ
  Các Ngươi Sẽ Hân Hoan
  Is. 12
  Vui Mừng Múc Nước
Bài đọc VI Tv. 18: 8, 9, 10, 11
  Lời Trường Sinh
  Lời Của Chúa
  Tv. 18
Bài đọc VII Tv. 50: 12-13, 14-15, 18-19
Khi có rửa tội Qủa Tim Trong Sạch
Khi có rửa tội Qủa Tim Trong Sạch
  Trái Tim Trong Sạch
  Ôi Lạy Chúa
Không có rửa tội Tv. 41: 3, 5bcd
  Hồn Con Khát Chúa
Bài Thánh Thư Tv. 117: 1-2, 16ab-17, 22-23
  Ca Khen Mừng Chúa
  Hãy Tạ Ơn Chúa
  Hãy Cảm Tạ Chúa
  Alleluia! Hãy Cảm Tạ Chúa
  Alleluia, Vì Chúa Hảo Tâm
Lưu ý: Nếu có rửa tội: Hát Kinh Cầu Các Thánh
  Kinh Cầu Các Thánh
Dâng Lễ Trên Đĩa Thánh
  Con Dâng Của Lễ
Hiệp Lễ Mc. 16: 1-8
  Khải Hoàn Ca
  Chúa Đã Sống Lại
  Mừng Chúa Sống Lại
  Mừng Chúa Phục Sinh
  Niềm Vui Phục Sinh
  Tin Mừng Phục Sinh 2
  Đừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh
Kết Lễ Nào Hãy Mừng Vui