Chúa Nhật VII Thường Niên
  Con Người có quyền ta tội dưới đất
   
Nhập Lễ NA
Đáp Ca Tv. 40: 2-3, 4-5, 13-14
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 7B Thường Niên
  Lời Cầu Của Bệnh Nhân
  Xin Chúa Chữa Hồn Con
  Xin Chúa Sửa Chữa Hồn Con
  Xin Chữa Khỏi Hồn Con
Dâng Lễ NA
  NA
Hiệp Lễ Mc: 2: 1-12
  Hãy Chỗi Dậy
  Chuyện Người Bại Liệt
  Duy Nơi Ngài
  Vác Chõng Mà Về
  Cho Con Thêm Lòng Tin
  Lòng Tin Mạnh Mẽ
  Xin Thêm Lòng Tin
  Trỗi Dậy Mà Về
  NA
Kết Lễ NA