Trầm Hương

Bộ Lễ

Bộ Lễ Truyền Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nguyện

Bài Ca Dâng Hiến MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Lời Ngợi Khen MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Bóng Đấng Toàn Năng MP3 music Bộ Lễ 1

Dưới Chân Thập Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Lửa Hồng Ngàn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Nếu Con Muốn Hòa Bình MP3 music Bộ Lễ 1

Ở Lại Trong Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Phút Giây Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Suối Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Thiên Đường Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Vào Tình Yêu Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Yêu Một Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Tưởng Niệm Tình Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Bên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Ca Nhập Lễ

Chào Đón Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Các Tầng Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Dân Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Một Năm Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Hồn Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Laurensô MP3 music Bộ Lễ 1

Tiệc Thánh Nhiệm Mầu MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Luôn Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Các Thánh - Thảo Hiếu

Đến Với Thánh Giuse MP3 music Bộ Lễ 1

Người Đã Gọi Tôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nhớ Về Tình Mẹ Cha MP3 music Bộ Lễ 1

Tấm Gương Mẫu Hiền MP3 music Bộ Lễ 1

Cầu Hồn - Sám Hối

Bài Ca Lòng Nhân Hậu MP3 music Bộ Lễ 1

Bữa Tiệc Cánh Chung MP3 music Bộ Lễ 1

Cát Bụi Hư Vô MP3 music Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Bao Dung MP3 music Bộ Lễ 1

Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Phụ Tử MP3 music Bộ Lễ 1

Trở Về Cùng Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Về Cõi Thiên Thu MP3 music Bộ Lễ 1

Về Dưới Chân Ngài MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Dừng Chân MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Dắt Đưa Con Về MP3 music Bộ Lễ 1

Xót Thương Người MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Thánh Thần - Truyền Giáo

Chiếu Sáng Đức Kitô MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sai Con Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Chúa Thánh Thần MP3 music Bộ Lễ 1

Loan Báo Tin Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Tặng Phẩm Thần Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Thắp Sáng Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Con Biết MP3 music Bộ Lễ 1

Chúc Tụng Mẹ Maria

Cùng Mẹ Lên Đường MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Ra Khơi MP3 music Bộ Lễ 1

Cùng Mẹ Tiến Bước MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Trước Nhan Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Huyền Nhiệm Tiếng Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Kính Mừng Maria MP3 music Bộ Lễ 1

Lạy Mẹ Mến Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Hồn Tôi Ca Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Maria Mẹ Thiên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Như Muôn Đóa Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Những Bước Chân Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội MP3 music Bộ Lễ 1

Thành Kính Nguyện Xin MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Chồi Jes-sê MP3 music Bộ Lễ 1

Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng MP3 music Bộ Lễ 1

Diễn Nguyện Kinh Mân Côi

Mầu Nhiệm Mừng:

1. Đức Chúa Giêsu Sống Lại MP3 music Bộ Lễ 1

2. Đức Chúa Giêsu Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

3. Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống MP3 music Bộ Lễ 1

4. Đức Chúa Trời Cho Đức Mẹ Lên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

5. Đức Chúa Trời Thưởng Đức Mẹ Trên Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Mầu Nhiệm Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Sáng: 

1. Đức Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Tại Sông Giođan MP3 music Bộ Lễ 1

2. Đức Chúa Giêsu Dự Tiệc Cưới Tại Cana MP3 music Bộ Lễ 1

3. Đức Chúa Giêsu Rao Giảng Nước Trời Và Kêu Gọi Sám Hối MP3 music Bộ Lễ 1

4. Đức Chúa Giêsu Biến Hình Trên Núi MP3 music Bộ Lễ 1

5. Đức Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Mầu Nhiệm Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Thương:

1. Đức Chúa Giêsu Lo Buồn Đổ Mồ Hôi Máu MP3 music Bộ Lễ 1

2. Đức Chúa Giêsu Chịu Đánh Đòn MP3 music Bộ Lễ 1

3. Đức Chúa Giêsu Chịu Đội Mão Gai MP3 music Bộ Lễ 1

4. Đức Chúa Giêsu Vác Cây Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

5. Đức Chúa Giêsu Chịu Chết Trên Cây Thánh Giá MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Vui:

1. Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Mẹ Chịu Thai MP3 music Bộ Lễ 1

2. Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave MP3 music Bộ Lễ 1

3. Đức Mẹ Sinh Đức Chúa Giêsu Nơi Hang Đá MP3 music Bộ Lễ 1

4. Đức Mẹ Dâng Đức Chúa Giêsu Trong Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

5. Đức Mẹ Tìm Được Đức Chúa Giêsu Trong Đền Thánh MP3 music Bộ Lễ 1

Điệp Khúc Mầu Nhiệm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Đời Thánh Hiến

Chúa Vẫn Yêu Con MP3 music Bộ Lễ 1

Con Đã Tìm Thấy MP3 music Bộ Lễ 1

Đến Với Đấng Vô Hình MP3 music Bộ Lễ 1

Đuốc Sáng Tâm Linh MP3 music Bộ Lễ 1

Linh Mục Của Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Mười Năm Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Ngài Vẫn Ở Bên Con MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Xa Xưa Ấy MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Là Một Huyền Nhiệm MP3 music Bộ Lễ 1

Phần Thưởng Đời Con MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Làm Mới Lại Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Kinh Mân Côi - Tháng Hoa

Cánh Hoa Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Yêu Mến MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Mùa Hoa Về MP3 music Bộ Lễ 1

Khấu Đầu Bái Lạy MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Mừng MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Sáng MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mầu Nhiệm Vui MP3 music Bộ Lễ 1

Một Trời Hoa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hoa Ngát Hương MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Hoa Về Rồi MP3 music Bộ Lễ 1

Ngũ Bái Tiến Dâng MP3 music Bộ Lễ 1

Tiến Dâng Lên Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Tiếng Hát Con Vọng Xa MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Vọng - Giáng Sinh

Bước Chân Người Hái Lộc MP3 music Bộ Lễ 1

Chào Đón Đấng Cứu Tinh MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Đã Đi Vào Trần Gian MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Như Làn Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Chúa Sẽ Đến Cứu Độ MP3 music Bộ Lễ 1

Con Vươn Hồn Lên MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Nhận Ơn Giáng Sinh MP3 music Bộ Lễ 1

Hãy Đổ Sương Mai MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Các Tầng Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Hỡi Dân Sion MP3 music Bộ Lễ 1

Liên Khúc: Gió Mùa Đông Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nâng Hồn Lên Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Tin Vui Trời Bê-lem MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Đã Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Trước Nôi Chúa Hài Đồng MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Luôn Trong Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Vườn Địa Đàng MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ngự Đến MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Ngài Ở Giữa Chúng Con MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Ca Lên Đền

Bài Ca Chúc Tụng MP3 music Bộ Lễ 1

Đi Về Nhà Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Lên Đền Thánh Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Đền Thờ Chúa MP3 music Bộ Lễ 1

Thánh Vịnh - Đáp Ca

Chúa Là Mục Tử (Tv. 22/23) MP3 music Bộ Lễ 1

Thú Vị Thay Được Tạ Ơn Chúa (Tv. 91) MP3 music Bộ Lễ 1

Trong Nhà Chúa Tôi Sẽ Định Cư (Tv. 22) MP3 music Bộ Lễ 1

Tựa Nương Bên Chúa (Tv. 117/118) MP3 music Bộ Lễ 1

Vinh Quang Thiên Chúa (Tv. 18A/19) MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Về Hội Dòng (phụ chương)

Dâng Chúa Ngày Sống Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Ngày Sống Mới MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Khúc Tri Ân MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Trước & Sau Bữa Ăn MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Tạ Ơn MP3 music Bộ Lễ 1

Mân Côi Hội Dòng Tôi Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Mới Tinh Khôi MP3 music Bộ Lễ 1

Nghi Thức Khấn Lần Đầu MP3 music Bộ Lễ 1

Nghi Thức Khấn Trọn Đời MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Mân Côi MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Miền Đất Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Vâng Như Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Hát Ngoài Nhà Thờ (phụ chương)

Anrê Phú Yên MP3 music Bộ Lễ 1

Biết Đến Bao Giờ MP3 music Bộ Lễ 1

Đóa Hoa Hồng MP3 music Bộ Lễ 1

Khơi Nguồn Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Lời Cầu Trong Đêm MP3 music Bộ Lễ 1

Lớn Lên Trong Tình Yêu MP3 music Bộ Lễ 1

Nguyện MP3 music Bộ Lễ 1

Những Vì Sao Thầm Lặng MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Đời Linh Mục MP3 music Bộ Lễ 1

Niềm Vui Ơn Gọi MP3 music Bộ Lễ 1

Ơn Gọi Của Ngôi Sao MP3 music Bộ Lễ 1

Saviô Tuổi Thơ Trong Trắng MP3 music Bộ Lễ 1

Theo Gót Vị Tôn Sư MP3 music Bộ Lễ 1

Tình Khúc Tuyệt Vời MP3 music Bộ Lễ 1

Tuổi Thọ Dễ Thương Hiền Hòa MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Cho Tôi Lòng Tin MP3 music Bộ Lễ 1

Xin Hãy Quay Về MP3 music Bộ Lễ 1

Nhạc Đời (phụ chương)

Dưới Bóng Thái Sơn MP3 music Bộ Lễ 1

Đón Chào Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Gọi Mùa Xuân Tới MP3 music Bộ Lễ 1

Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ, Biển Rộng Tình Thương MP3 music Bộ Lễ 1

Mẹ Nỡ Xa Con MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Đã Về MP3 music Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Trong Tình Người MP3 music Bộ Lễ 1

Ngày Không Còn Mẹ MP3 music Bộ Lễ 1

Những Kỷ Niệm Đẹp MP3 music Bộ Lễ 1

Những Ngày Bên Nhau MP3 music Bộ Lễ 1

Nỗi Nhớ Trong Con MP3 music Bộ Lễ 1

Trái Tim Người Lương Y MP3 music Bộ Lễ 1

Trên Con Dốc Mùa Đông MP3 music Bộ Lễ 1

Tý Tý Ở Lại Chút Chút Bay Đi MP3 music Bộ Lễ 1

Vui Đón Mùa Xuân MP3 music Bộ Lễ 1

Những Đĩa Nhạc Đã Phát Hành

Chúa Vẫn Yêu Con (Trầm Hương Vol. 1) Bộ Lễ 1

Lòng Chúa Bao Dung (Trầm Hương Vol. 2) Bộ Lễ 1

Tình Yêu Chúa Đã Đến (Trầm Hương Vol. 3) Bộ Lễ 1

Đến Trước Nhan Mẹ (Trầm Hương Vol. 4) Bộ Lễ 1

Ở Lại Trong Đức Kitô (Trầm Hương Vol. 5) Bộ Lễ 1

Đón Nhận Ơn Giáng Sinh (Trầm Hương Vol. 6) Bộ Lễ 1

Tình Cha Dang Cánh Bay (Trầm Hương Vol. 7) Bộ Lễ 1

Mùa Xuân Mới Tinh Khôi (Trầm Hương Vol. 8) Bộ Lễ 1

Dâng Mẹ Cả Trời Hoa - Tình Khúc Tạ Ơn (Trầm Hương Vol. 9) Bộ Lễ 1